Tarieven
Een individueel kennismakingsgesprek is gratis en duurt maximaal 45 minuten. 
Een kennismakingspresentatie van twee en half uur voor minimaal vier en maximaal zes vrouwen is gratis.

Intakegesprek, voorafgaand  aan therapie € 110,00
Individuele sessie, 90 minuten € 110,00
Relatiesessie, 2 uur € 150,00
Vrouwengroep  € 160,00    voor 4 bijeenkomsten
Inzichtgroep,  € 480,00    voor 4 dagen
4 dagen van 09.30 tot 17.30 uur  
Begeleidingstraject € 1750,00
Weekendworkshop € 475,00
Stiltedagen op Vlieland € 375,00
   

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging het NVPA (lidnummer 101558), geregistreerd bij stichting 
het RBCZ (licentienummer 204754R) en lid van het Boswijk netwerk. De meeste zorgverzekeraars 
vergoeden een deel van de kosten. Op de website van het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) staat een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar. 

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die
vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure
bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje ‘Voor cliënten’.
Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over mijn behandeling, dan hoor ik dat natuurlijk graag van je.
In een gesprek kunnen we naar een oplossing zoeken. Komen we er samen niet uit, ​dan kun je een
beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan zoals hierboven vernoemd.

Betaling geschiedt contant of kan ruim voorafgaand aan de afspraak worden overgemaakt op
rekeningnummer NL78 ASNB 0708 4382 88 o.v.v. consult, naam en datum, t.n.v. R.H. Stumpel
te Eindhoven.

Annulerering van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van het geplande consult.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt € 35,- in rekening gebracht.

Tot 3 weken voor aanvang van een workshop of groep kun je nog annuleren, je bent dan alleen 25 euro administratiekosten verschuldigd. Als je later afzegt worden de kosten volledig berekend. Bij tussentijds
afbreken van deelname aan een groep of workshop is er geen restitutie van de deelnamekosten mogelijk.
Indien een groep, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan krijg je daarvan zo spoedig mogelijk
bericht en worden de betaalde deelnamekosten teruggestort.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
​- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- Uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals 'psychosociaal consult’
- de kosten van het consult